សារស្វាគមន៏របស់ឯកអគ្គរាជទូត ហោ ណាំបូរ៉ា
ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី    
ច្បាប់វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលមើល​ និងទាញយក
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា និងឥណ្ឌូនេស៊ី ស្តីពីការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ ចូលមើល និងទាញយក
ច្បាប់ស្តីពី វិសោធកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលមើល និងទាញយក
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ លើការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម សម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន(AFTA) ចូលមើល និងទាញយក
LAW ON INVESTMENT (1994) AND LAW ON THE AMENDMENT TO THE LAW ON INVESTMENT ចូលមើល និងទាញយក

សំរាប់ព័តមានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ​៖

១.ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា​ (www.cambodiainvestment.gov.kh)
២.ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (www.moc.gov.kh)
៣.រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (www.national-assembly.org.kh)