សារស្វាគមន៏របស់ឯកអគ្គរាជទូត ហោ ណាំបូរ៉ា
ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី